وزارت بهداشت به این کنگره امتیاز بین المللی اعطا نمود. اداره اموزش مداوم هم ۱۴/۵ امتیاز بازاموزی به کنگره داد. با توجه به محدودیت ظرفیت لطفا هر چه زودتر برای ثبت نام به سایت اموزش مداوم مراجعه نمایید
سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی کشوراداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *